การศึกษาของอินเดีย

ในระดับโรงเรียน แบ่งออกเป็น ประถม มัธยมต้น และมัธยมปลาย (Grade 11-12) โดยแบ่งหลักสูตรออกเป็นระบบดังนี้

1.ระดับอนุบาล (Kindergarten) >> อนุบาล 1 – อนุบาล 3 (อายุ 3 – 5 ปี)

2.ระดับประถมศึกษา (Primary Education) >> ประถมศึกษา 1 – ประถมศึกษา 6 (อายุ 6 – 11 ปี)

3.ระดับมัธยมศึกษา (Secondary Education)

  • มัธยมศึกษาตอนต้น (High School Education) >> มัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยทศึกษาปีที่ 4 (อายุ 12 – 15 ปี)
  • มัธยมศึกษตอนปลาย (Higher School Education) >> มัธยมศึกษาปีที่ 5 – มัธยทศึกษาปีที่ 6 (อายุ 16 – 17 ปี)

4.ระดับอุดมศึกษา (Higher Education)

  • ระดับปริญญาตรี (Bachelor Degree)
  • ระดับปริญญาโท (Master Degree)
  • ระดับ Master of Philosophy (M.Phil)
  • ระดับปริญญาเอก (Doctoral Degree)