ระบบการศึกษาในอินเดีย

 

 

หลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในอินเดีย

 

          หลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในอินเดียนั้น จะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบหลัก ๆ คือหลักสูตรการศึกษาแบบอินเดียและหลักสูตรการศึกษาแบบอินเตอร์หรือแบบต่างประเทศนั่นเอง โดยจาก 2 รูปแบบหลักนี้ยังได้แบ่งย่อยออกไปเป็นหลากหลายหลักสูตรที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน เช่นการใช้ภาษาสื่อกลางในการเรียนการสอนและการเลือกสาขาวิชาหลักหรือแผนการเรียนค่ะ ทั้งนี้ผู้ปกครองโดยส่วนใหญ่ มักจะเลือกที่รูปแบบของหลักสูตรการศึกษาเป็นอันดับแรกแล้วจึงเลือกหาโรงเรียนที่เปิดสอนในหลักสูตรนั้น ๆ ให้กับบุตรหลาน ทั้งนี้หลักสูตรหลัก ๆ ของโรงเรียนในประเทศอินเดีย จะประกอบไปด้วย 5 หลักสูตร ดังนี้

 

➡หลักสูตร CBSE (Central Board of Secondary Education)

➡หลักสูตร CISCE (Council for the Indian School Certificate Examinations)

➡หลักสูตร State Board (State Government Recognized Board)

➡หลักสูตร IGCSE (International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) Cambridge University)

➡หลักสูตร IB (International Baccalaureate)

 

          สำหรับหลักสูตรการศึกษาแบบอินเดียจะขอกล่าวถึงหลักสูตรหลัก ๆ ที่ได้รับความนิยมและเหมาะสมกับนักเรียนไทย เนื่องจากจะสามารถนำมาเทียบโอนรายวิชากับกระทรวงศึกษาธิการไทย รวมไปถึงสามารถใช้วุฒิการศึกษาในการสมัครเข้าศึกษาต่อได้ในมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศไทย อินเดีย อังกฤษและอเมริกา

 

> หลักสูตรการศึกษาแบบอินเดีย CBSE

          หลักสูตร CBSE ย่อมาจาก Central Board of Secondary Education เป็นหลักสูตรที่ควบคุมดูแลโดยคณะกรรมการกลางระดับมัธยมศึกษา มีการใช้หลักสูตรนี้ทั้งในโรงเรียนรัฐและโรงเรียนเอกชน เกือบ 15,000 โรงเรียน ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนในบางรายวิชาหรือทุกรายวิชาแตกต่างกันขึ้นอยู่กับโรงเรียนแต่ละแห่ง เป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับจากทุกมหาวิทยาลัยในอินเดีย อีกทั้งนักเรียนสามารถย้ายโรงเรียนไปเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในหลักสูตรเดียวกันได้ทั่วประเทศ สำหรับหลักสูตร CBSE นั้น นักเรียนจะต้องสอบวัดระดับด้วยข้อสอบกลางเมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นต่อไปนี้

 

เกรด 10 ด้วยข้อสอบวัดระดับ AISSE (The All India Secondary School Examination)

เกรด 12 ด้วยข้อสอบวัดระดับ AISSCE (The All India Senior School Certificate Examination)

 

          เมื่อนักเรียนสอบผ่านข้อสอบวัดระดับ AISSE ในเกรด 10 แล้ว นักเรียนจะสามารถเลือกแผนการเรียนต่อในเกรด 11 และเกรด 12 ได้จากสายวิทยาศาสตร์หรือสายศิลปศาสตร์ ซึ่งหลักสูตร CBSE มีจุดเด่นที่เน้นเนื้อหารายวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นหลัก จึงเหมาะกับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น แพทยศาสตร์ ทันตะแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ เป็นต้น

 

สำหรับโรงเรียนที่เปิดสอนในหลักสูตร CBSE เช่น

โรงเรียน Jain International Residential School (Bangalore) เปิดสอนระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเมษายน

โรงเรียน Ekya School – ITPL Campus (ในเครือ CMR Group) เปิดสอนระหว่างเดือนมิถุนายนถึงมีนาคม

โรงเรียน CMR National Public School (ในเครือ CMR Group) เปิดสอนระหว่างเดือนมิถุนายนถึงมีนาคมหลัก

> สูตรการศึกษาแบบอินเดีย CISCE

หลักสูตร CISCE ย่อมาจาก Council for the Indian School Certificate Examinations หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อหลักสูตร ICSE และหลักสูตร ISC เป็นหลักสูตรที่ควบคุมดูแลโดยสภาวัดผลการศึกษาในโรงเรียนของอินเดีย ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนทุกรายวิชาและสามารถเทียบหลักสูตรได้กับ University of Scotland สำหรับหลักสูตร CISCE นั้น นักเรียนจะต้องสอบวัดระดับด้วยข้อสอบกลางเมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นต่อไปนี้

เกรด 10 ด้วยข้อสอบวัดระดับ ICSE (Indian Certificate Secondary Education)

เกรด 12 ด้วยข้อสอบวัดระดับ ISC (Indian School Certificate) สำหรับนักเรียนที่ศึกษาในระบบมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ CVE (Certificate for Vocational Education) สำหรับนักเรียนที่ศึกษาในระบบอาชีวศึกษา

 

          สำหรับหลักสูตร CISCE จะเริ่มต้นตั้งแต่เกรด 5 และนักเรียนสามารถเลือกแผนการเรียนวิทยาศาสตร์หรือศิลปศาสตร์ได้ตั้งแต่เกรด 9 โดยในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนั้นนักเรียนจะต้องเลือกเรียน 7 รายวิชา จาก 3 กลุ่มวิชาเลือก ได้แก่ สายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สายภาษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสายศิลปศาสตร์ ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ ส่วนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนจะสามารถแบ่งเลือกเรียนวิชาบังคับ 3 วิชาและวิชาเลือก 4 วิชาได้จาก 3 กลุ่มวิชาเลือกเช่นกัน ซึ่งหลักสูตร CISCE มีจุดเด่นที่ให้ความสำคัญเท่า ๆ กันในทุกรายวิชา แต่จะเน้นหนักในรายวิชาภาษาอังกฤษเป็นหลัก จึงทำให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร CISCE มีความโดดเด่นในภาษาอังกฤษ สามารถสอบ TOEFL และ IELTS ได้คะแนนสูง จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจะศึกษาต่อต่างประเทศในระดับอุดมศึกษา รวมถึงการเทียบวุฒิกับกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยมักไม่มีปัญหา อย่างไรก็ตามนักเรียนที่เลือกเรียนในหลักสูตรนี้ส่วนใหญ่ เหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในสาขาศิลปศาสตร์และการบริหาร โดยหลังจากที่นักเรียนสอบผ่าน ISC แล้ว นักเรียนจะสามารถยื่นใบสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในประเทศอังกฤษได้ทันที

 

> หลักสูตรการศึกษาแบบอินเดีย State Board

         หลักสูตร State Board หรือ State Government Recognized Board เป็นหลักสูตรที่ควบคุมดูแลโดยคณะกรรมการการศึกษาของแต่ละรัฐ แบ่งสาขาวิชาของการเรียนออกเป็นหลากหลายรูปแบบเฉพาะทาง เช่น สายวิทยาศาสตร์ (แพทย์ศาสตร์) สายวิทยาศาสตร์ (วิศวกรรมศาสตร์) สายวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์) สายศิลปศาสตร์ (ธุรกิจคอมพิวเตอร์) และสายศิลปศาสตร์ (ธุรกิจเศรษฐศาสตร์) สำหรับหลักสูตร State Board นั้น นักเรียนจะต้องสอบวัดระดับด้วยข้อสอบกลางจากรัฐบาล ในระดับชั้นต่อไปนี้

เกรด 10 ด้วยข้อสอบวัดระดับ SSC (Secondary School Certificate)

เกรด 12 ด้วยข้อสอบวัดระดับ HSC (Higher School Certificate)

          จุดเด่นของระบบการเรียนในหลักสูตร State Board คือการเรียนในหลักสูตรนี้โดยมากจะใช้สื่อกลางเป็นภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน รวมถึงเน้นหนักทุกรายวิชา มีวิชาบังคับค่อนข้างมาก ทำให้ไม่มีปัญหาในการเทียบวุฒิกับกระทรวงศึกษาธิการของไทย รวมถึงมีโอกาสได้รับสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐนั้น ๆ แต่จุดด้อยของหลักสูตร State Board คือ คุณภาพและเนื้อหาของหลักสูตรจะแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ รวมถึงคุณภาพในการสอนของอาจารย์ในแต่ละโรงเรียนอีกด้วย

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

หนังสือ สาระน่ารู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อต่างประเทศ โดย สำนักงาน ก.พ.

➡Jain International Residential School Bangalore, India

➡CMR National Pre University College Bangalore, India

➡วิกิพีเดีย

➡สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเดลี สาธารณรัฐอินเดีย (Royal Thai Embassy, Delhi)