หลักสูตรการศึกษาระดับก่อนอุดมศึกษา

หลักสูตรการศึกษาหลักของระบบการศึกษาทั่วประเทศอินเดียแบ่งออกเป็น 3 หลักสูตร ได้แก่

  1. หลักสูตรโดยคณะกรรมการกลางมัธยมศึกษา (Central Board of Secondary Education, CBSE)
    หลักสูตร CBSE เป็นหลักสูตรมาตรฐานของอินเดีย มีสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษและภาษาท้องถิ่น (โรงเรียนเอกชนเกือบทุกแห่งจะสอนเป็นภาษาอังกฤษ) นักเรียนจะสามารถเลือกสายเรียนได้เมื่อสำเร็จการศึกษาในเกรด 10 (ตอนขึ้นเกรด 11) ซึ่งมีทั้งสายวิทย์ สายธุรกิจ สายศิลป์ สายคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ การเรียนเกรด 1-10 ของหลักสูตร CBSE จะมีชั่วโมงเรียนน้อยกว่าเกรด 1-10 ของหลักสูตร CISCE และจะให้เกรดง่ายกว่า โดยหลักสูตร CBSE ประกอบด้วยการวัดผล 2 ระดับ คือ

1.1. The All Indian School Examination เมื่อจบเกรด 10
1.2. The All Indian Senior School Certificate Examination เมื่อจบเกรด 12

  1. หลักสูตรโดยสภาวัดผลการศึกษาในโรงเรียน (Council of the Indian School Certificate of Examinations, CISCE)
    หลักสูตร CISCE เป็นหลักสูตรที่มีต้นแบบมาจากประเทศอังกฤษ แต่ปรับเนื้อหาการเรียนเป็นแบบอินเดีย ส่วนใหญ่สอนเป็นภาษาอังกฤษ และมีวิชาเลือกภาษาต่าง ๆ อาทิ ฝรั่งเศสหรือเยอรมัน แทนภาษาฮินดี ตั้งแต่เกรด 6-8 และเมื่อขึ้นเกรด 9 นักเรียนสามารถเลือกภาษาที่สนใจเพียงภาษาเดียว นอกจากนี้นักเรียนจะสามารถเลือกสายเรียนได้เมื่อสำเร็จการศึกษาในเกรด 10 (ตอนขึ้นเกรด 11) ซึ่งมีทั้งสายวิทย์ สายธุรกิจ สายศิลป์ สายคอมพิวเตอร์ เช่นเดียวกับหลักสูตร CBSE โดยที่การเรียนการสอนภายใต้หลักสูตร CISCE เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดและมีวิชาวรรณคดีภาษาอังกฤษ ทำให้เด็กที่เรียนในหลักสูตรนี้มีทักษะทางภาษาอังกฤษและพร้อมสำหรับการสอบ TOEFL หรือ IELT เพื่อเรียนต่อในต่างประเทศมากกว่านักเรียนจากหลักสูตรการศึกษาอื่น โดยนักเรียนส่วนใหญ่ที่เลือกหลักสูตรนี้จะเรียนต่อด้านภาษาหรือบริหาร ทั้งนี้ หลักสูตร CISCE ประกอบด้วย การวัดผล 2 ระดับ คือ

2.1. Indian Certificate of Secondary Education (ICSE) เมื่อจบเกรด 10
2.2. Indian School Certificate (ISC) เมื่อจบเกรด 12

  1. หลักสูตรนานาชาติ หรือ International Baccalaureate (IB)
    หลักสูตร IB บริหารจัดการโดย International Baccalaureate Organization (IBO) ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรจากสวิตเซอร์แลนด์ หลักสูตร IB แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ

3.1. The Primary Year Programme (อนุบาล ถึง เกรด 5)
3.2. The Middle Year Programme (เกรด 6-10)
3.3. The Diploma Programme (เกรด 11-12)

เมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับ DP แล้วนักเรียนจะมีวุฒิทางการศึกษาเทียบเท่าจบเกรด 12 และสามารถนำผลการสอบบอร์ดไปสมัครเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้