อุตสาหกรรมการศึกษาในประเทศอินเดีย

ศึกษาแบบ CBSE

เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันว่าการศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศ โอกาสทางการศึกษาเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ประเทศต่างๆทั่วโลกจึงพยายามอย่างยิ่งที่จะหยิบยื่นโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนและแรงงานในชาติของตน ความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมการศึกษาในระดับโลก กระแสความนิยมล่าสุดที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการศึกษาโลก คือ การศึกษาผ่านระบบออนไลน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) โปรแกรมฝึกอบรม (Training Programme) หลักสูตรและการศึกษาต่างประเทศ (Foreign Education) และการศึกษาเพื่อเตรียมตัวสำหรับการสอบ (Test Preparation)

Continue reading


รับสมัครเเล้ว หลักสูตร CBSE

หลักสูตร CBSE เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาแล้ววันนี้ โดยผู้ที่สนใจควรติดต่อสถานศึกษาโดยตรงเพื่อขอรับรายละเอียดและใบสมัครเข้าศึกษาต่อเนื่องจาก สถาบันการศึกษาหลักสูตร CBSEในอินเดียเปิดรับสมัครนักศึกษาไม่พร้อมกัน

Continue reading