อุตสาหกรรมการศึกษาในประเทศอินเดีย

          เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันว่าการศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศ โอกาสทางการศึกษาเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ประเทศต่างๆทั่วโลกจึงพยายามอย่างยิ่งที่จะหยิบยื่นโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนและแรงงานในชาติของตน     ความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมการศึกษาในระดับโลก           กระแสความนิยมล่าสุดที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการศึกษาโลก คือ การศึกษาผ่านระบบออนไลน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) โปรแกรมฝึกอบรม (Training Programme) หลักสูตรและการศึกษาต่างประเทศ (Foreign Education) และการศึกษาเพื่อเตรียมตัวสำหรับการสอบ (Test Preparation)   การศึกษาผ่านระบบออนไลน์และสื่ออิเลคทรอนิคส์ (E-Learning) การศึกษาผ่านระบบออนไลน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) เติบโตอย่างรวดเร็วตามการแผ่ขยายของเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ค่าใช้จ่ายสำหรับระบบโทรคมนาคมที่ลดลง และการเข้าถึงเทคโนโลยีที่มากขึ้น ทำให้ผู้ที่ศึกษาผ่านระบบออนไลน์สามารถศึกษาเนื้อหาและหลักสูตรได้จากบ้านหรือที่ทำงาน นอกจากนี้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ยังมีจุดแข็งด้านความสะดวกรวดเร็ว ความหลากหลายในรูปแบบการสอนและวิธีนำเสนอเนื้อหาที่เรียบง่ายแต่น่าสนใจ             การศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เติบโตเร็วที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยคาดการณ์ว่าจะเติบโตขึ้นกว่าร้อยละ 20More..

Continue reading


การศึกษาในประเทศอินเดีย

การศึกษาในประเทศอินเดีย               ระบบการเรียนของอินเดียโดยในประเทศอินเดียจะมีระบบการเรียนแบบอังกฤษ ซึ่งในระดับประถม – มัธยมจะแบ่งเป็น 2 ระบบคือ โรงเรียนระบบ CBSE และ ICSE โดยทั้งสองระบบนี้จะใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนเท่านั้น และมีภาษาที่สองให้เลือกคือ เยอรมัน,ฝรั่งเศส,ญี่ปุ่นซึ่งความแตกต่างของ 2 ระบบ คือหนังสือเรียนจะไม่เหมือนกัน แต่เนื้อหาจะไปในทางเดียวกัน เนื่องจากทั้ง 2 ระบบ ขึ้นกับกระทรวงศึกษาธิการของอินเดียเหมือนกัน แต่ ที่แบ่งเป็น 2 ระบบเนื่องจากอินเดียเป็นประเทศที่ใหญ่และมีประชากรมาก   ระบบการเรียนของอินเดีย             โดยในประเทศอินเดียจะมีระบบการเรียนแบบอังกฤษ ซึ่งในระดับประถม – มัธยมจะแบ่งเป็น 2 ระบบคือ โรงเรียนระบบ CBSE และMore..

Continue reading


ระบบการศึกษาในอินเดีย

    หลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในอินเดีย             หลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในอินเดียนั้น จะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบหลัก ๆ คือหลักสูตรการศึกษาแบบอินเดียและหลักสูตรการศึกษาแบบอินเตอร์หรือแบบต่างประเทศนั่นเอง โดยจาก 2 รูปแบบหลักนี้ยังได้แบ่งย่อยออกไปเป็นหลากหลายหลักสูตรที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน เช่นการใช้ภาษาสื่อกลางในการเรียนการสอนและการเลือกสาขาวิชาหลักหรือแผนการเรียนค่ะ ทั้งนี้ผู้ปกครองโดยส่วนใหญ่ มักจะเลือกที่รูปแบบของหลักสูตรการศึกษาเป็นอันดับแรกแล้วจึงเลือกหาโรงเรียนที่เปิดสอนในหลักสูตรนั้น ๆ ให้กับบุตรหลาน ทั้งนี้หลักสูตรหลัก ๆ ของโรงเรียนในประเทศอินเดีย จะประกอบไปด้วย 5 หลักสูตร ดังนี้   ➡หลักสูตร CBSE (Central Board of Secondary Education) ➡หลักสูตร CISCE (Council for the Indian School Certificate Examinations) ➡หลักสูตร State BoardMore..

Continue reading


สพฐ.เร่งแก้ไขการบันทึก Logbook

            “หมอธี” สั่งด่วนแก้ปัญหาบันทึกlogbook หลังครูโวย สร้างภาระ ยุ่งยาก สับสน วันนี้(20 พ.ย.) ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.)เปิดเผยว่า ตามที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้สะท้อนความเห็นเกี่ยวกับการทำ Logbook ผ่านโปรแกรม ในรูปแบบและวิธีการที่กำหนด ที่จะต้องบันทึกประกอบการขอเลื่อนวิทยฐานะ ซึ่งครูบางส่วนมีความกังวลว่าจะทำอย่างไร ขณะเดียวกันยังพบว่ามีหน่วยงานภายนอกจัดอบรมเรื่องการทำเอกสารในการทำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ PLC ซึ่งสร้างความยุ่งยาก สับสน เพิ่มภาระให้แก่ครูและไม่สอดคล้องกับวิธีปฎิบัติปกติตามภาระงานของครูด้วย ซึ่งเรื่องนี้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว จึงได้สั่งการให้เร่งแก้ไขโดยด่วน “ขณะนี้ผมได้ส่งหนังสือไปยังผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแจ้งให้ทราบว่า สพฐ.รับทราบปัญหาแล้ว ไม่ได้นิ่งนอนใจกับเรื่องนี้ และอยู่ระหว่างเชิญผู้ออกแบบเรื่องดังกล่าวมาหาทางออกร่วมกัน เพื่อไม่ให้ครูเกิดความยุ่งยาก และเป็นกังวลใจเรื่องการบันทึก Logbook” เลขาธิการ กพฐ.กล่าว  More..

Continue reading


ระบบการศึกษา

การศึกษา           ในความหมายทั่วไปอย่างกว้างที่สุด เป็นวิธีการส่งผ่านจุดมุ่งหมายและธรรมเนียมประเพณีให้ดำรงอยู่จากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง[1] โดยทั่วไป การศึกษาเกิดขึ้นผ่านประสบการณ์ใด ๆ ซึ่งมีผลกระทบเชิงพัฒนาต่อวิธีที่คนคนหนึ่งจะคิด รู้สึกหรือกระทำ แต่ในความหมายเทคนิคอย่างแคบ การศึกษาเป็นกระบวนการอย่างเป็นทางการซึ่งสังคมส่งผ่านความรู้ ทักษะ จารีตประเพณีและค่านิยมที่สั่งสมมาจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง นั่นคือ การสอนในสถานศึกษา สำหรับปัจจุบันนี้มีการแบ่งระดับชั้นทางการศึกษาออกเป็นขั้นๆ เช่น การศึกษาปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ทั้งนี้รวมไปถึงระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา และการฝึกงาน             สำหรับประเทศไทย มีกฎหมายบังคับให้ประชาชนไทยทุกคนต้องจบการศึกษาภาคบังคับ และสามารถเรียนได้จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ในปัจจุบันยังเปิดโอกาสให้มีการเรียนการสอนโดยผู้ ปกครองที่บ้านหรือที่เรียกว่าโฮมสคูลอีกด้วย             คำว่า “education” เป็นศัพท์จากภาษาลาติน ไม่รู้(ēducātiō) (“การปรับปรุง,การอบรม”) จากMore..

Continue reading


ขั้นตอนการไปเรียนอังกฤษ

ขั้นตอนการไปเรียนอังกฤษ ขั้นตอนการไปเรียน UK (United Kingdom)               1.) เลือกสถาบัน หลักสูตร และเมืองที่ต้องการ ในการไปเรียนต่อ หรือ เรียนภาษาที่อังกฤษ โดยวางแผนระยะเวลาเรียน และวันเริ่มเรียนให้เหมาะสม                 2.) เลือกประเภทของวีซ่านักเรียนอังกฤษ โดยมี 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ   (2.1) วีซ่าท่องเที่ยวสำหรับนักเรียน (Student Visitor Visa) (2.2) วีซ่านักเรียนเทียร์โฟร์ (Student Tier 4 Visa)          More..

Continue reading


หลักสูตรการศึกษาในอินเดีย มีแบบไหนบ้าง

               หลักสูตรการศึกษาในอินเดียนั้น แบ่งออกเป็น 2 ช่วงตามระบบ 10+2 โดยในช่วง 10 ปีแรกเน้นความรู้ทั่วไป ส่วนในช่วง 2 ปีหลังเน้นการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาขั้นสูง โดย               การศึกษาในระดับประถมศึกษา ใช้เวลา 8 ปี โดยแบ่งออกเป็นระดับประถมศึกษาตอนต้น 3 ปี (Standards I-III) ตอนกลาง 2 ปี (Standards IV-V) และตอนปลาย 3 ปี (Standards VI-VIII)          More..

Continue reading


CBSE สั่งฉลองครบรอบ Patel

CBSE order to celebrate Patel’s anniversary

คณะกรรมการกลางของการศึกษาระดับมัธยมศึกษา (CBSE)ได้กำหนดให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งเพื่อเฉลิมฉลองวันเฉลิมพระเกียรติ Rashtriya Ekta Diwas (National Unity Day) ในวันที่ 31 ตุลาคมเพื่อทำเครื่องหมายครบรอบวันเกิดของ Sardar Vallabhbhai Patel นอกจากนี้ CBSE ยังจะจัดระเบียบ ‘run for unity’ ที่สำนักงานใหญ่ของรัฐและเขต คณะกรรมการกล่าวว่า “โอกาสนี้ทำให้เรามีโอกาสที่จะยืนยันถึงความแข็งแกร่งโดยธรรมชาติและความยืดหยุ่นของประเทศชาติเพื่อให้สามารถทนต่อภัยคุกคามที่เกิดขึ้นจริงและเป็นไปได้ต่อความสามัคคีความมั่นคงและความมั่นคงของประเทศของเรา” คณะกรรมการได้จัดเตรียมลิงก์ไว้ในเว็บไซต์เพื่อให้โรงเรียนลงทะเบียนเพื่อรับ ‘run for unity’ ข้อเสนอแนะว่าโรงเรียนเหล่านั้นที่ไม่สามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่ของรัฐและอำเภอสามารถจัดการแข่งขันในระดับของตนเองได้ โรงเรียนได้รับคำสั่งให้นำคำมั่นสัญญาว่า “ฉันเคร่งขรึมยืนยันว่าฉันอุทิศตัวเพื่อรักษาความสามัคคีความมั่นคงและความมั่นคงของประเทศและพยายามที่จะเผยแพร่ข้อความนี้ระหว่างเพื่อนร่วมชาติของฉัน ฉันยึดถือคำมั่นสัญญานี้ด้วยจิตวิญญาณแห่งการรวมประเทศของฉันซึ่งเป็นไปได้ด้วยวิสัยทัศน์และการกระทำของ Sardar Vallabhbhai Patel ฉันยังเคร่งขรึมแก้ไขเพื่อให้ผลงานของตัวเองเพื่อให้แน่ใจว่าการรักษาความปลอดภัยภายในประเทศของฉัน”

Continue reading


CBSE Class 10, 12 สอบ 2019 เพื่อสมัครเข้าเรียนที่ cbse.nic.in

CBSE

CBSE ชั้น 10, 12 ข้อสอบ 2019: ขั้นตอนการเกณฑ์สำหรับชั้น 10, 12 ข้อสอบสำหรับช่วงการศึกษา 2019-20 จะเริ่มในสัปดาห์นี้ เมื่อหนึ่งปีที่ผ่านมาขั้นตอนการเกณฑ์ทหารเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม CBSE ชั้น 10, 12 ข้อสอบ 2019: คณะกรรมการกลางของการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (CBSE) อาจจะเริ่มขั้นตอนการเกณฑ์ทหารสำหรับการสอบวัดระดับชั้นที่ 10, 12 ในสัปดาห์นี้สำหรับช่วงการศึกษา 2019-20 เมื่อหนึ่งปีที่ผ่านมาขั้นตอนการเกณฑ์ทหารเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคมโรงเรียนที่เกี่ยวข้องควรลงทะเบียนเรียนก่อนที่จะเข้ารับการเกณฑ์ทหารออนไลน์ ขั้นตอนการสมัครออนไลน์จะอยู่ที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ cbse.nic.in. คณะกรรมการเพิ่งจะเริ่มขั้นตอนการเกณฑ์ทหารสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 9, 11 แล้วหน้าต่างออนไลน์จะปิดทำการในวันที่ 22 ตุลาคมตามที่ทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนให้เสนอหัวข้อที่อนุญาตโดยคณะกรรมการอื่น CBSE อาจสร้าง ย้ายไปโรงเรียนที่ข้ามออกจากการสมัครรับเลือกตั้งของ understudies เช่น Aadhaar สำคัญหรือไม่? ตามที่ระบุโดย CBSE ‘หมายเลข Aadhaar’More..

Continue reading


CBSE ขยายกำหนดเวลายื่นคำขอรับทุนสำหรับทุนการศึกษาเด็กหญิงเดี่ยว

CBSE Extends Application Submission Deadline For Single Girl Child Scholarships

NEW DELHI: คณะกรรมการกลางการศึกษาระดับมัธยมศึกษา (CBSE) ได้ขยายกำหนดเวลาสำหรับการสมัครออนไลน์สำหรับแผนแม่บทเยาวชนหญิงรุ่นเยาว์เดี่ยว วันที่ได้รับการยื่นออกมาสำหรับโครงการทุนการศึกษา CBSE Merit Scholarship สำหรับเด็กหญิง Single Girl สำหรับการศึกษา 2 ครั้งและการต่ออายุการใช้งานออนไลน์ของ CBSE Merit Scholarship Scheme สำหรับการได้รับวีซ่าเด็กโสดในปีพ. ศ. สำหรับโครงการทุนการศึกษา CBSE Merit Scholarship for Girl Single Girl สำหรับ + ​​2 พิจารณา – 2018 วันที่สุดท้ายถูกยืดออกไปจนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2018 หากมีการเกิดขึ้นของการต่ออายุการใช้งานออนไลน์ของ CBSE Merit Scholarship Scheme for Girl Single X ที่ได้รับในปีพ. ศ.More..

Continue reading