อุตสาหกรรมการศึกษาในประเทศอินเดีย

          เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันว่าการศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศ โอกาสทางการศึกษาเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ประเทศต่างๆทั่วโลกจึงพยายามอย่างยิ่งที่จะหยิบยื่นโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนและแรงงานในชาติของตน

 

 

ความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมการศึกษาในระดับโลก

          กระแสความนิยมล่าสุดที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการศึกษาโลก คือ การศึกษาผ่านระบบออนไลน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) โปรแกรมฝึกอบรม (Training Programme) หลักสูตรและการศึกษาต่างประเทศ (Foreign Education) และการศึกษาเพื่อเตรียมตัวสำหรับการสอบ (Test Preparation)

 

การศึกษาผ่านระบบออนไลน์และสื่ออิเลคทรอนิคส์ (E-Learning)
การศึกษาผ่านระบบออนไลน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) เติบโตอย่างรวดเร็วตามการแผ่ขยายของเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ค่าใช้จ่ายสำหรับระบบโทรคมนาคมที่ลดลง และการเข้าถึงเทคโนโลยีที่มากขึ้น ทำให้ผู้ที่ศึกษาผ่านระบบออนไลน์สามารถศึกษาเนื้อหาและหลักสูตรได้จากบ้านหรือที่ทำงาน นอกจากนี้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ยังมีจุดแข็งด้านความสะดวกรวดเร็ว ความหลากหลายในรูปแบบการสอนและวิธีนำเสนอเนื้อหาที่เรียบง่ายแต่น่าสนใจ

 

          การศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เติบโตเร็วที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยคาดการณ์ว่าจะเติบโตขึ้นกว่าร้อยละ 20 ภายในปี 2015

          สำหรับอินเดีย คาดการณ์ว่าตลาดของสื่ออิเลคทรอนิกส์ ทั้ง IT Training และ E-Learning จะมีมูลค่ากว่า 40 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2017 จากมูลค่า 20 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปัจจุบัน
มูลค่าตลาดการศึกษาผ่านระบบออนไลน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเป็น 107 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2015 โดยประเทศที่มีส่วนแบ่งการตลาดในธุรกิจ E-Learning มากที่สุดในโลกคือ สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป โดยมีส่วนแบ่งการตลาดรวมกันเท่ากับร้อยละ 70 ของตลาดโลก

 

หลักสูตรฝึกอบรม (Training Programme)
          รัฐบาลและองค์กรทั่วโลกทุ่มเทงบประมาณให้กับหลักสูตรพัฒนาบุคลากรมากขึ้นเพื่อสร้างความได้เปรียบต่อคู่แข่งในการแข่งขันทางธุรกิจหรือแม้กระทั่งในการป้องกันประเทศ โดยในปัจจุบันรัฐบาลทั่วโลกใช้งบประมาณรวมกันกว่า 8.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกฝนกองทัพ ทั้งการฝึกแบบจำลอง (Simulation Training) และการฝึกเสมือนจริง (Virtual Training)

 

          หลักสูตรการศึกษาต่างประเทศ (Foreign Education) และการเตรียมตัวสอบ (Test Preparation)
ความนิยมหลักสูตรการศึกษาต่างประเทศ (Foreign Education) และการแข่งขันเพื่อเข้าเรียนในสถาบันที่มีชื่อเสียง ทำให้ผู้ปกครองส่วนใหญ่ยินดีที่จะจ่ายเงินเพิ่มเพื่อเตรียมความพร้อมให้บุตรหลานสำหรับการสอบแข่งขันและการวัดผลประเภทต่างๆ ค่านิยมของผู้ปกครองที่เชื่อว่าบุตรหลานควรจะได้รับการศึกษาเพิ่มเติมนอกเหนือจากหลักสูตรปกติของโรงเรียนทำให้ตลาดของสถาบันกวดวิชา (Supplementary School) และการสอนแบบส่วนตัว (Private Tutoring) เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยคาดว่าจะมีมูลค่าถึง 1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี 2017

 

อุตสาหกรรมการศึกษาของอินเดีย
          การศึกษาในอินเดียมีบทบาทต่อการปลูกฝังหลักฆราวาสนิยม (Secularism) และประชาธิปไตย ซึ่งประกอบไปด้วยความเข้าใจในสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคของมนุษย์ (Egalitarianism) และการยึดมั่นในความยุติธรรม ทัศนคติดังกล่าวทำให้ระบบการศึกษาของอินเดียได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลซึ่งต้องการให้อินเดียมีทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ ด้วยเหตุนี้ อินเดียจึงเป็นหนึ่งในประเทศที่มีเครือข่ายการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในโลก

 

ที่มา : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี